Thời điểm vàng cho cả gia đình Bạn trở thành công dân châu Âu