10/01/2022

Cuốn hộ chiếu chỉ 3 người được dùng trên toàn thế giới

Hộ chiếu hiệp sĩ là cuốn passport hiếm nhất thế giới, được phát hành để phục vụ 3 người: HIỆP SĨ TỐI CAO, PHÓ ĐẠI HIỆP […]