Cuốn hộ chiếu chỉ 3 người được dùng trên toàn thế giới