Ông Huỳnh Thanh Liêm chia sẻ thời điểm vàng để nhận thường trú nhân Malta (Châu Âu)