Đầu tư vào Cộng hòa Síp (CYPRUS) – con đường ngắn nhất trở thành công dân châu Âu (EUROPE)