Chương trình thường trú nhân Malta (Châu Âu) có an toàn không?