Tốc độ phát triển mở thêm nhiều cơ hội đầu tư ở Cộng hòa Síp