FREEVISA luôn cam kết (1) Không thu trước, không cọc trước / (2) Hồ sơ được duyệt mới ký hợp đồng / (3) Hoàn phí 100% nếu không đạt

[text* textHoVaTen placeholder “Nhập họ tên (bắt buộc)”]

[tel* telSoDienThoai placeholder “Nhập số điện thoại (bắt buộc)”]

[email* emailEmail placeholder “Nhập Email (bắt buộc)”]

Chọn chức vụ ứng tuyển (bắt buộc):
[select* menuViTriUngTuyen “Phó phòng tư vấn” “Chuyên viên tư vấn”]

Chọn vị trí làm việc (bắt buộc):
[select* menuViTriLamViec “Hồ Chí Minh” “Hà Nội”]

Gửi CV ứng tuyển (bắt buộc định dạng PDF hoặc Word):
[file* fileCVUngTuyen filetypes:pdf|docx limit:5mb]

[quiz quizCauHoiBaoMat “Nhập ‘1111’ để xác nhận|1111”]

[recaptcha]

[submit “GỬI THÔNG TIN”]

1
Ứng viên [textHoVaTen] gửi thông tin
FREEVISA
marketing.freevisa@gmail.com

Thông tin ỨNG VIÊN gửi thông tin ứng tuyển:

Từ: [_url]
Họ và tên: [textHoVaTen]
Số điện thoại: [telSoDienThoai]
Email: [emailEmail]
Vị trí ứng tuyển: [menuViTriUngTuyen]
Vị trí làm việc: [menuViTriLamViec]

[fileCVUngTuyen]
1
1
1
Thư xác nhận từ FREEVISA gửi đến [textHoVaTen]
FREEVISA
[emailEmail]

FREEVISA xác nhận thông tin về việc đăng ký ứng tuyển [textHoVaTen] như sau:

Từ: [_url]
Họ và tên: [textHoVaTen]
Số điện thoại: [telSoDienThoai]
Email: [emailEmail]
Vị trí ứng tuyển: [menuViTriUngTuyen]
Vị trí làm việc: [menuViTriLamViec]

1
1
Xin cảm ơn, form đã được gửi thành công.
Có lỗi xảy ra trong quá trình gửi. Xin vui lòng thử lại hoặc liên hệ người quản trị website.
Có một hoặc nhiều mục nhập có lỗi. Vui lòng kiểm tra và thử lại.
Có lỗi xảy ra trong quá trình gửi. Xin vui lòng thử lại hoặc liên hệ người quản trị website.
Bạn phải chấp nhận điều khoản trước khi gửi form.
Vui lòng điền trường này.
Trường này quá dài.
Trường này quá ngắn.
Tải file lên không thành công.
Bạn không được phép tải lên file theo định dạng này.
File tải lên quá nặng.
Tải file lên không thành công.
Vui lòng nhập Email vào.
Vui lòng nhập URL vào.
Vui lòng nhập số điện thoại vào.
Định dạng ngày tháng không hợp lệ.
Trường này không đúng.
Trường này không đúng.
Vui lòng nhập số vào.
Định dạng không đúng.
Định dạng không đúng.
Câu trả lời sai.
Could not verify the reCaptcha response.
Please verify that you are not a robot.

All in one