Sự khác biệt giữa nền giáo dục tại Malta và Anh Quốc