Sinh sống ở Cộng hòa Síp rẻ về chi phí nhưng lại cao về chất lượng