NỮ DOANH NHÂN NGÔ THỊ KIM CHI – SỰ ĐAN XEN GIỮA TRI THỨC, TÀI NĂNG VÀ TÂM HỒN HƯỚNG THIỆN