Nhập tịch Châu Âu và các điều kiện xin nhập quốc tịch