Người dân ăn mừng ở nước châu Âu đầu tiên dỡ toàn bộ hạn chế do Covid-19