Malta – quốc gia châu Âu đầu tiên đạt miễn dịch cộng đồng