Con người và chất lượng cuộc sống tại đất nước lý tưởng Malta