Cho con tiếp cận nền giáo dục chuẩn Châu Âu miễn phí thông qua chương trình Thường trú nhân