Chi phí đầu tư lấy thẻ xanh Châu Âu (Cộng hòa Síp)