1 suất đầu tư, 3 thế hệ gia đình trở thành công dân Châu Âu