03 thế hệ gia đình trở thành công dân Châu Âu chỉ với 3,6 tỷ đồng